Naprzód

Walne Zgromadzenie / General Meeting

Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, odbędzie się przy zapewnieniu:

 1. transmisji obrad Walnego Zgromadzenia do Akcjonariusza w czasie rzeczywistym
 2. dwustronnej komunikacji Akcjonariusza z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym
 3. wykonywania przez Akcjonariusza prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia

 

Wymagania techniczne, leżące po stronie Akcjonariusza:

 • stabilne połączenie z Internetem
 • łącze Internetowe 1 Mbps lub szybsze
 • urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, komputer PC, tablet)
 • zainstalowany program ZOOM ( instalator: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe )
 • kamera z mikrofonem
 • przeglądarka Internetowa ( zalecane: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge)
 • autoryzacja (login i hasło do platformy WZA24.pl, które zostaną Państwu przekazane na maila)

Instrukcje do obsługi systemu WZA24: POBIERZ

    Participation in the General Meeting using electronic means of communication will take place with the assurance of:

 1. real-time transmission of the general meeting’s deliberations to the Shareholder
 2. bilateral communication of the Shareholder with the General Meeting in real time
 3. exercise by the Shareholder of voting rights during the General Meeting

 

Technical requirements on the shareholder’s side:

 • stable Internet connection
 • Internet connection 1 Mbps or faster
 • Internet-connected device (laptop, PC, tablet)
 • Zoom installed (installer: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe )
 • camera with microphone
 • web browser (recommended: Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge)
 • authorization (login and password for platform WZA24.pl, which will be forwarded to you by e-mail)

Instructions for operation of the WZA24 system: Download