Naprzód

Ochrona danych osobowych w rekrutacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM
Spełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Naprzód S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Żabiniec 46, 31-215 Kraków.
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę e-mail: iodo@naprzod.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • przeprowadzenia obecnego postępowanie rekrutacyjnego, a za udzieloną zgodą w przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • dążenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. lit. f RODO)

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółek (dział HR, Kadr i płac, Finansowy) w stosunku, do których Naprzód SA jest jednostką dominującą i tworzy Grupę Kapitałową Naprzód (GK Naprzód) oraz inne podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Spółek GK Naprzód, na podstawie zawartej umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane na czas przeprowadzenia rekrutacji na potrzeby, której zostały przesłane. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 12 miesięcy, a w razie wniesienia roszczenia – do czasu jego rozstrzygnięcia.

PRAWA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymaniu ich w formie kopii;
  • sprostowania nieprawidłowości danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych w razie, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Żądanie usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mówi art. 17 ust. 3 lit. a-e, czyli, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania lub ustalania i dochodzenia roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)