Naprzód

Dla akcjonariuszy

Dla Akcjonariuszy

NAPRZOÓD SPÓŁKA AKCYJNA

Województwo   Małopolskie                          Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
Miejscowość      Kraków                                  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Adres                  Żabiniec 46                           Krajowego Rejestru Sądowego
Kod Pocztowy   31-215                   
                                                                              Rejestr Przedsiębiorców 
Kapitał Zakładowy: 125.000,00 złotych       Numer KRS 0000480105
Kapitał Wpłacony: 125.000,00 złotych         NIP 9452176328