Naprzód

Dla akcjonariuszy

Dla Akcjonariuszy

NAPRZÓD SPÓŁKA AKCYJNA

Województwo   Łódzkie                                         Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
Miejscowość      Łódź                                              w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 
Adres                  Traktorowa 126                           Krajowego Rejestru Sądowego
Nr Lokalu          202
Kod Pocztowy   91-204                  
                                                                                    Rejestr Przedsiębiorców 
Kapitał Zakładowy: 20.125.000,00 złotych       Numer KRS 0000480105
Kapitał Wpłacony: 20.125.000,00 złotych         NIP 9452176328